Bảng Giá Dịch Vụ

 

BẢNG GIÁ DVKT KHÁM, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
và Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)