Khoa Dược – TTB – VTYT

  1. NHÂN LỰC CỦA KHOA

Tổng số cán bộ công chức viên chức Khoa Dược –TTB-VTYT gồm 06 nhân sự, trong đó:
        Trưởng khoa: DS.CKI. Lê Quốc Điền.
– Nhân viên
+ Trình độ đại học: 03 Dược sĩ.
+ Trình độ cao đẳng: 02 Dược sĩ Cao đẳng.

  1. CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ CỦA KHOA:
  2. Chức năng:

Khoa Dược –TTB-VTYT được thành lập vào năm 2009, là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế. Khoa có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế về toàn bộ công tác dược trong Trung tâm nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

  1. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
– Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”
– Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
– Nghiên cứu khoa học; là cơ sở thực hành của các trường Cao đẳng và Trung học về dược.
– Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
– Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
– Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
– Quản lý hoạt động của Quầy thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

        III/ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
– Cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị.
– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc.
– Cấp phát thuốc ngoại trú và nội trú, thuốc chương trình…
– Dược lâm sàng
– Cải tiến chất lượng bệnh viện.

       IV/ HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẮP TỚI:
        Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng tại Trung tâm.
– Nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoa dược.

         – Đẩy mạnh công tác Quản lý chất lượng