Khoa Truyền Nhiễm

I/ NHÂN LỰC CỦA KHOA NHIỄM: 09 Nhân viên
– 2 Bác sĩ, 2 Y sĩ, 4 Điều dưỡng, 1 hộ lý
II/CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ CỦA KHOA:
1/ Chức năng:
– Quản lý hoạt động nhiệm vụ y tế của viên chức lao động tại khoa
– Cập nhật phổ biến thông tin theo sự chỉ đạo lãnh đạo của BGĐ bệnh viện
– Chấp hành nội quy quy chế bệnh viện
2/ Nhiệm vụ:
– Khám , tư vấn thu dung điều trị nội trú, ngoại trú liên quan đến bệnh truyền nhiễm
– Phối hợp các khoa lâm sàng trong khám và điều trị
III/ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
1.Tại bàn khám của khoa: khám kê đơn điều trị ngoại trú
2.Tại khoa: tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân nội trú
3.Tuân thủ phát đồ điều trị, quy chế hồ sơ bệnh án
4.Thực hiện công tác phối hợp và công tác liên quan bệnh viện
IV/ HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẮP TỚI:
1.Tạo niềm tin và thực hiện tốt thông tư 07/BYT về khám chữa bệnh, quy tắc ứng xử
2.Tích cực tư vấn khám bệnh toàn diện
3.Cận lâm sàng phù hợp chẩn đoán và điều trị, tăng thu dung điều trị bệnh nhân,  điều trị an toàn ra viện.
4.Thực hiện tốt 5S tại khoa