Phòng Kế Hoạch – Nghiệp Vụ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

I/ NHÂN LỰC CỦA PHÒNG
Hiện tại gồm:
– 01 Bác sĩ: Phụ trách Phòng
– 01 Cử nhân điều dưỡng
– 02 Y sĩ
– 01 điều dưỡng trung cấp
– 02 kỹ sư CNTT

II/ CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ CỦA KHOA:
1/ Chức năng:
Phòng kế – Nghiệp vụ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
– Xây dựng Kế hoạch hoạt động của đơn vị.
– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
2/ Nhiệm vụ:
– Hướng dẫn các khoa, phòng, đội, trạm y tế xã lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động.
– Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
– Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến, đề án 1816, chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
– Báo cáo tổng kết đánh giá công tác chuyên môn của toan Trung tâm.
– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định (Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu như: Công an, Bảo hiểm…).
– Tổ chức phân công công tác thường trực toàn Bệnh viện.
– Rà soát, tổng hợp danh mục kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc và báo cáo cấp trên phê duyệt theo quy định.
– Định kỳ báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các đơn vị để tổ chức thực hành cho học viên.
– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện
 III/ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
– Xây dựng kế hoạch;
– Khám bệnh, chữa bệnh;
– Nghiên cứu khoa học;
– Chỉ đạo tuyến, đề án 1816, chuyển giao kỹ thuật, danh mục kỹ thuật;
– Báo cáo, thống kê;
– Lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án;
– Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.