Phòng Tổ Chức – Hành Chính

  1. NHÂN LỰC PHÒNG

Tổng số: 07 người. Trong đó:
01 Trưởng phòng.
01 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hỗ trợ nghiệp vụ Hành chính.
02 Nhân viên Văn thư, Lưu trữ, hỗ trợ quản lý hồ sơ viên chức.
02 Lái xe cứu thương kiêm sửa chữa điện nước.
01 Nhân viên Chăm sóc cây xanh, xử lý nước thải.

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
  2. Công tác Hành chính quản trị

– Cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho bộ phận thuộc Trung tâm  trên cơ sở kế hoạch đã được Giám đốcphê duyệt.
– Quản lí trên hệ thống E-O công văn đi của Trung tâm Y tế và công văn đến, bảo quản có hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
– Khánh tiết (tiếp khách, phục vụ các Hội nghị, Hội thảo toàn Trung tâm).
– Quản lý cơ sở vật chất, kho tàng, vật tư thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển người. bệnh. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
– Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc, cơ sở khám chữa bệnh; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thiết bị điện, nước theo kế hoạch được duyệt.
– Cung ứng đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hấp tiệt trùng và xử lý nước thải bệnh viện.
– Vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong khuôn viên bệnh viện theo phát động.
– Đảm bảo công tác bảo vệ trật tự trị an chung toàn Trung tâm Y tế.

  1. Công tác tổ chức cán bộ

– Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, nhu cầu về  nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
– Quản lý hồ sơ lí lịch viên chức, người lao động khoa học, thống kê ,báo cáo theo quy định.
– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.
– Bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với viên chức y tế và người bệnh.
– Phối hợp với các đoàn thể tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá để nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.
– Phối hợp với các phòng chức năng đề xuất Giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách.
– Nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động để đề xuất Giám đốc xem xét, giải quyết.
III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  1. Tổ chức hoạt động Phòng

– Tổ Nghiệp vụ: Hành chính, Tổ chức.
– Tổ Văn thư – Lưu trữ.
– Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự.
– Tổ Điện Nước.
– Tổ Lái xe cứu thương.
– Tổ Chăm sóc cây xanh. xử lý chất thải.
– Công việc khác: Xử lý nước thải, trông nom Nhà đại thể, kho ấn phẩm, kho thực phẩm Bếp ăn.

  1. Các hoạt động chuyên môn

– Công tác nghiệp vụ Hành chính quản trị (quản lý Điện, Nước, phương tiện xe cấp cứu, mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra, giám sát, khánh tiết)
– Công tác Văn thư: quản lý công văn đi đến, lưu trữ, chứng thư số, văn bản điện tử, photo tài liệu, đóng dấu.
– Công tác Tổ chức cán bộ (quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, …)
– Bảo vệ chính trị nội bộ.
– Phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài sản, phòng chống cháy nổ, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa nguy cơ, phòng ngừa sự cố, thực hiện 5S, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý sự thay đổi, nghiên cứu khoa học, dân quân tự vệ, v.v…
– Công tác vận hành xử lý nước thải y tế.
– Công tác chăm sóc cây xanh.
CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
– Từng bước củng cố các Tổ nghiệp vụ của Phòng, đề xuất bổ sung nhân lực của Phòng đầy đủ để đảm bảo hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có hiệu quả và đạt chất lượng.
– Phối hợp đề xuất xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho Nhân dân.
– Tham mưu đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ tại chỗ, có đủ trình độ chuyên môn sâu, ứng dụng công nghệ thông tin vụ trong công tác khám và điều trị người bệnh.