Khoa CC-HSTC-CĐ

I/ NHÂN LỰC CỦA KHOA/PHÒNG:
Khoa CC-HSTC-CĐ gồm 16 viên chức-người lao động:
          – 02 bác sĩ CK I HSCC
          – 13 điều dưỡng ( 02 đại học, 05 cao đẳng, 06 trung cấp)
          – 01 hộ lý
II/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA:

  1. Chức năng:

–  Xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị, phân loại bệnh chuyển khoa điều trị nội trú phù hợp.
– Điều trị tích cực các bệnh nhân nặng tại khu HSTC.

  1. Nhiệm vụ:

2.1  Nhiệm vụ chung :
– Hoàn thành tốt các chỉ số chuyên môn được giao năm 2023.
– Tăng sự hài lòng người bệnh.
– Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn và các nội dung trọng tâm do cơ quan đề ra.
– Phấn đấu đạt các danh hiệu đăng ký của khoa trong năm 2023.
– Thực hiện tốt TT 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 về quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
– Triển khai, giám sát việc thực hiện Thông Tư số 48/2017/ TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/12/2017 về việc qui định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lí và thanh toán chi phí khám chữa bệnh.
2.2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.2.1. Nhiệm vụ về chuyên môn thực hiện tại khoa:
Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:

STT Nội dung Chỉ tiêu
1  Lần khám bệnh 10.000
2  Giường bệnh 20
3  Bệnh nhân điều trị nội trú 2.060
4  Ngày điều trị nội trú 7.300
5  Ngày điều trị bình quân 05 ngày
6 Công suất sử dụng giường bệnh ≥ 90%
7 Nọi soi tiêu hóa 30
8 Xét nghiệm 11.410
9 Huyết học 9.000
10 Sinh hóa 2.000
11 Vi sinh 300
12 Miễn dịch 50
13 Xét nghiệm AFB 60
14 – Siêu âm 800
15 – X quang 4.500
16 – Điện tim 5.000
17 Tỉ lệ bệnh nhân được KCB bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT&YHHĐ 5%

2.2.2  Nhiệm vụ về đào tạo của khoa:
– Tham gia các lớp học đào tạo được sự phân công của phòng KHNV.
– Thường xuyên cập nhật kiến thức, tự đào tạo tại khoa để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại khoa.
          2.2.3 Tham gia các phong trào của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ:
– Tham gia đầy đủ những phong trào của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ với số lượng ≥ 90 % Đoàn viên, thanh niên trong khoa.
– Tham gia KCB cho đối tượng chính sách.
– Tích cực đóng góp Quỹ bếp ăn tình thương, Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ bão trợ trẻ em.
– Tham gia các phong trào Ngành và đơn vị phát động.
– Tham gia vệ sinh ngoại cảnh hàng tuần theo khu vực được phân công.
III/ HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẮP TỚI:
– Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác chuyên môn.
– Phấn đấu ngày càng hoàn thiện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật và đạt chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.
– Hàng năm khoa CC-HSTC-CĐ phấn đấu đạt và vượt trên 90% các chỉ số chuyên môn được giao: Số lần khám bệnh 10.000 ca, bệnh nhân điều trị nội trú 2060 ca, công suất sử dụng giường bệnh từ 90% trở lên. Tỉ lệ điều trị cấp cứu thành công trên 85%.
– Thực hiện danh mục kỹ thuật thuộc tuyến trên 70%. Hằng năm duy trì và triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến. Hạn chế mức thấp nhất các tai biến trong quá trình thực hiện kỹ thuật, thủ thuật tại khoa CC-HSTC-CĐ.
– Phấn đấu luôn đạt danh hiệu “Tổ lao động tiên tiến”. Thực hiện “qui tắc ứng xử” không có đơn thư khiếu nại. Phấn đấu đạt mức tiêu chí thi đua hàng tháng từ nhóm I đến nhóm IV.
– Hằng năm thực hiện Nghiên cứu khoa học từ 01 đề tài nghiên cứu, sáng kiến trở lên.
– Bảo vệ tài sản cơ quan, quản lý tốt trang thiết bị.
– Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong cơ quan.
+ 100% Tổ Công đoàn  xuất sắc, Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.
– Xây dựng đội ngũ đảng viên, VC-NLĐ tại khoa; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo từ đội ngũ viên chức trẻ có tư tưởng chính trị tốt, tham gia công tác lãnh đạo, quản lý của khoa.
– Kết nạp từ 2 đảng viên trở lên.