Báo cáo

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 9 tháng...

0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 9 tháng đầu năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 6 tháng...

0
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN năm 2023

0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN năm 2023

BC Nội dung 2-Đánh giá CLBV (83TC) năm 2021

0
BC Nội dung 2-Đánh giá CLBV (83TC) năm 2021

BC Nội dung 1-Bảng KTBV(Số liệu-thông tin về chuyên môn) năm 2021

0
BC Nội dung 1-Bảng KTBV(Số liệu-thông tin về chuyên môn) năm 2021