Trang chủ Thông báo

Thông báo

244.QĐ phê duyệt yêu cầu báo giá thang máy

0
244.HSYC thang máy.signed.signed 244.QĐ phê duyệt yêu cầu báo giá thang máy.signed.signed

184.QĐ phê duyệt kết hoạch chào giá cạnh tranh bảo trì thang máy.signed.signed

0
184.QĐ phê duyệt kết hoạch chào giá cạnh tranh bảo trì thang máy.signed.signed

185.QĐ phê duyệt kết hoạch chào giá cạnh tranh hóa chất.signed (2).signed

0
185.Phụ lục (1).signed.signed 185.QĐ phê duyệt kết hoạch chào giá cạnh tranh hóa chất.signed (2).signed

744.Thông báo trúng thầu gói sữa chữa TTBYT

0
744.Thông báo trúng thầu gói sữa chữa TTBYT.signed.signed

181. QĐ hủy thầu Gói HC, VTTH, SP.signed.signed

0
181. QĐ hủy thầu Gói HC, VTTH, SP.signed.signed

182.QĐ hủy thầu Gói thầu Thang máy.signed.signed

0
183.QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu sửa chữa TTBYT.signed.signed

183.QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu sửa chữa TTBYT.signed.signed

0
183.QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu sửa chữa TTBYT.signed.signed

179.QĐ phê duyệt kết hoạch chỉ định thầu rút gọn sữa chữa TTBYT

0
179.QĐ phê duyệt kết hoạch chỉ định thầu rút gọn sữa chữa TTBYT.signed.signed

729.Thông báo gói thang máy

0
729.Thông báo gói thang máy.signed.signed

706. Thông báo gói hóa chất, VTTH, Sp

0
706. Thông báo gói hóa chất, VTTH, Sp.signed.signed

164.QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói vắc xin dịch vụ.signed.signed

0
164.Phụ lục.signed.signed 164.QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói vắc xin dịch vụ.signed.signed
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!