Trang chủ Thông báo

Thông báo

20. QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu hóa chất.signed.signed

0
20. QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu hóa chất.signed.signed 20.PL- hoa chất.signed.signed

19.QĐ bao hiem trách nhiệm nghề nghiệp

0
19.Phụ lục.signed.signed 19.QĐ bao hiem trách nhiệm nghề nghiệp 1.signed.signed

Thông tin,số liệu hoạt động của BV (Bảng KTBV) năm 2022

0
Thông tin,số liệu hoạt động của BV (Bảng KTBV) năm 2022 Thông tin,số liệu hoạt động của BV (Bảng KTBV) năm 2022

Kết quả khảo sát hài lòng NVYT năm 2022

0
Kết quả khảo sát hài lòng NVYT năm 2022 Kết quả khảo sát hài lòng NVYT năm 2022

Kết quả khảo sát hài lòng NB năm 2022

0
Kết quả khảo sát hài lòng NB năm 2022 Kết quả khảo sát hài lòng NB năm 2022

Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí CLBV Việt Nam năm 2022

0
Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí CLBV Việt Nam năm 2022 Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí CLBV Việt Nam năm 2022

BC kết quả đánh giá BV an toàn PCD COVID-19 (2.0)

0
BC kết quả đánh giá BV an toàn PCD COVID-19 (2.0) BC kết quả đánh giá BV an toàn PCD COVID-19 (2.0)

Bảng tổng hợp chấm điểm KTBV năm 2022 (Theo 07 nội dung kèm QĐ...

0
Bảng tổng hợp chấm điểm KTBV năm 2022 (Theo 07 nội dung kèm QĐ 3186 của BYT) Bảng tổng hợp chấm điểm KTBV năm 2022...

1394.QĐ phê duyệt kết quả chỉ đinh thầu TTDD

0
1394.QĐ phê duyệt kết quả chỉ đinh thầu TTDD

1380.QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu VTTH

0
1380.Phụ lục.signed.signed 1380.QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu VTTH.signed.signed

1377.QĐ phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp phim x-quang.signed.signed

0
1377.QĐ phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp phim x-quang.signed.signed

1375. QĐ phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh độc hại.signed.signed

0
1375. QĐ phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh độc hại.signed.signed
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!