Thông điệp truyền hình

0
157

Đường link chứa file 02 thông điệp truyền hình dành cho vùng đạt mức sinh thay thế và 02 thông điệp truyền hình về già hóa dân số sản xuất năm 2023 để phục vụ công tác truyền thông dân số tại cơ sở.
1. Đường link thông điệp truyền hình dành cho vùng đạt mức sinh thay thế:
https://drive.google.com/drive/folders/1LEopprLOz-xGVd5cDVnDWlRdypb8JueN?usp=drive_link
2. Đường link thông điệp truyền hình về già hóa dân số:
https://drive.google.com/drive/folders/1zZ5m3sM5-JlHsxMQ7snA6iUf4N-8UgEs

Đường link này đã được đăng tải lên trang facebook https://www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc, nhóm zalo Truyền thông dân số https://zalo.me/3472444500466952626