Triển khai các DMKT khám chữa bệnh được Sở Y Tế phe duyệt.

0
492

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SUỐI TÂN.