Về việc tuyên truyền thực hiện các biện pháp ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước

0
97