1078. thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bảo trì trang thiết bị y tế năm 2022

0
258

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1MOuaeAV99wdbi1LG6YsOn85fAd8l1__e/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here