1229. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu mua thiết bị đọc QR code trên thẻ căn cước công dân tại ttyt cam lâm

0
202

1229. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu mua thiết bị đọc QR code trên thẻ căn cước công dân tại ttyt cam lâm

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here