Kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, VTTH, sinh phẩm

0
111

Phụ lục 1: phụ lục 1 – VTTH

Phụ lục 2: phụ lục 2 – sinh phẩm

Phụ lục 3: phụ lục 3 – hóa chất