Quyết định phê duyệt các kết quả trúng thầu 2017

0
1316

 

2 1 3 COng ty CA Diêu 3 djnh SO iE KHANH

 

so Y TE

Quyết định mua thuốc, hóa chất, VTTH theo kết quả trung thầu SYT

so Y TE-06 so Y TE-07 so Y TE-08 so Y TE-09 so Y TE-10 so Y TE-11 so Y TE-12

Quyết định mua thuốc, hóa chất, VTTH theo kết quả trung thầu SYT

so Y TE-01 so Y TE-02 so Y TE-03 so Y TE-04