Thông báo kết quả thầu, quyết định phê duyệt chỉ định thầu, chào giá cạnh tranh.

0
467
413. VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THUÊ ĐẶT IN ẤN CÁC MẪU BIỆU PHỤ VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
408. thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
407. thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTB phục vụ chuyên môn
406. thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
405. thông báo mua sắm công cụ, dụng văn phòng đợt 1
164. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh thanh mua sắm TTB phục vụ chuyên môn đợt 1.2018
161. quyết định về việc phê duyệt kết quả mua sắm thiết bị sửa chữa
156. quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua máy khoan, máy bơm nước, labo