Thông tư số 32_2023_TT-BYT ngày 31_12_2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

0
396

Thông tư số 32_2023_TT-BYT ngày 31_12_2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Xem đầy đủ thông tin tại đây:👉 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-32-2023-TT-BYT-huong-dan-Luat-Kham-benh-chua-benh-593360.aspx