Thực hiện 5S tại Trung Tâm Y Tế Huyện Cam Lâm

0
490

BẤM VÀO BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI VỀ 

Bài 1: 

5 S bài 1 NGUYEN CONG XANH – TTYT CAM LAM

Bài 2: 

5 S BAI 2 NGUYEN CONG XANH – TTYT CAM LAM

Bài 3: 

5 S bài 3 NGUYEN CONG XANH  – TTYT CAM LAM

Bài 4: 

5 S bai 4 NGUYEN CONG XANH  – TTYT CAM LAM

Bài 5: 

5 S bài 5 NGUYEN CONG XANH TTYT CAM LAM

Bài 6:

5 S bài 6 NGUYEN CONG XANH TTYT CAM LAM

Bài 7:

5 S bài 7 NGUYEN CONG XANH TTYT CAM LAM