Truyền thông, vận động về chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi

0
49

Truyền thông, vận động về chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Bộ tài liệu truyền thông gồm 06 áp phích tiếng Việt về truyền thông,
vận động về chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi cho đồng bào dân tộc
thiểu số nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của quần chúng nhân dân
và sự ủng hộ tích cực của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý
chương trình, các nhà lập kế hoạch để đề xuất các giải pháp, chương trình phù
hợp cho người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: