1028. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

0
235

Xem tại đây ogle.com/drive/folders/1PG5LTAFaF96ePIxmhKA0aICsblda9QZy?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here