1231. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm trực tiếp gói thầu mua vật tư tiêu hao sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn

0
199

1231 ( pl) 1231. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm trực tiếp gói thầu mua vật tư tiêu hao sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here