815. thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

0
286

Xem tại đây:https://drive.google.com/file/d/1UwZ6th_Bo22t29Ryo1S1SbOgg3AsDjwF/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here