Các qui chế, quy trình thủ tục điều hành tại TTYT Cam Lâm

0
259

NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN

QD phe duyet KH CTCL cua Khoa-Phong
QD phan cong PT QLCLBV cac phan cua Bo TC 2.0
QD phan cong NV quan ly thong tin BV
QD phan cong NV bao quan luu tru HSBA cua NB tu vong
QD kien toan To QLCLBV
QD kien toan To QLCL tai khu vuc khoa KB cua BV
QD kien toan To don nguyen so sinh
QD kien toan Nhom ho tro NCBSM
QD kien toan HT chuyen trach kiem soat HSBA noi tru
QD kien toan HDQLCLBV
QD ban hanh KH cai tien chat luong BV 2022
QD ban hanh bang kiem CSCLBV
QD ban hanh bang kiem CSCL cua cac K-P
CV-Ra soat.trien khai.bao cao viec thuc hien cac nd chua dat qua tu KTBV 06th-2022
CV-HD Phuong phap thu thap do luong CSCLBV
CV-HD Phuong phap do luong CSCL cua cac Khoa-Phong
998. Quyết định về việc Ban hành quy trình thanh lý tài sản

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here