Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 05 ngày 05.5.2021 của BYT

0
558

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động

khám chữa bệnh ti Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

Tải về: https://drive.google.com/file/d/1JQmhmXNa9L_OSp7Enevnl6nk7_Qjmc-6/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here