Quyết định về việc ban hành bảng kiểm hướng dẫn thực hiện và đánh giá các việc đã hoàn thành chỉ số chất lượng tại các khoa, phòng năm 2021

0
369

Quyết định về việc ban hành bảng kiểm hướng dẫn thực hiện và đánh giá các việc đã hoàn thành chỉ số chất lượng tại các khoa, phòng năm 2021

Phụ lục: 71 ( 11 PL)

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here