Quyết định về việc ban hành bảng kiểm hướng dẫn thực hiện và đánh giá đã hoàn thành chỉ số chất lượng bệnh viện 2021

0
431

Quyết định về việc ban hành bảng kiểm hướng dẫn thực hiện và đánh giá đã hoàn thành chỉ số chất lượng bệnh viện 2021

Phụ lục: 64 ( QĐ. 6 PHỤ LỤC)

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here