1024. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua chiếu phục vụ công tác chuyên môn tại ttyt cam lâm

0
201

Xem tại đây:https://drive.google.com/drive/folders/1c9PnmVmKGpmYvoHTNJVpiLZ-CJFzH8JY?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here