215. QĐ vv phê duyệt két quả chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm VTYT phục vụ công tác chuyên môn năm 2021. 2022

0
257

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/13avcBTe2j6jZycPH02HzfED8rws3mkeF?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here