347. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật quí IV năm 2021

0
289

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1cfw-g2Gcp1FK1_hmb59K5YVf7yfNRipR/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here